Servis zmrzlinových strojů od A do Z
 Události
 Novinky

Spuštění našeho nového portálu.

Servisní podmínky

1.Předmět servisních podmínek: servisní podmínky platí pro servisní výkony v místě zákazníka dále jen "objednavatele" a na dílně firmy Petr Veselý - prodej a servis zmrzlinových strojů, dále jen "dodavatele". Přijmutím přístroje do opravy či objednáním servisních služeb u objednatele se rozumí odsouhlasení a objednání opravy či montáže dle těchto servisních podmínek.

2.Záruční opravy: se řídí našimi Záručními podmínkami. Záruční opravy je nutné doložit záručním listem nebo dokladem prodeje, popř. Vám potvrdíme z našeho PC systému Vaše nákupní data. Na případné vady opraveného předmětu poskytujeme záruku 3 měsíců na práci i na materiál od data převzetí předmětu opravy, fakturace. Záruka na opravu, montáž se poskytuje pouze v rozsahu provedených výkonů vystavených v servisním listu. Při reklamaci je nutno tento servisní list předložit.

3.Předběžná cena: (tj. hrubý odhad bez DPH) může být překročena nejvýše o 20%. Nad hodnotu pouze s dodatečným souhlasem objednavatele.

4.Vyzvednutí opraveného přístroje: objednatel je po dílenské opravě povinen si vyzvednout opravený přístroj v termínu do 7 dnů od ukončení opravy. Pokud tak neučiní má dodavatel od tohoto data právo podle § 656 ods. 1 Obč. zák. účtovat si skladné ve výši 50,-Kč za každý den až do vyzvednutí zakázky. Pokud si oobjednatel opravený přístroj navyzvedne, je dodavatel oprávněn po uplynutí 6 měsíců od data ukončení opravy opravený přístroj podle § 656 odst. 2 Obč. zák. prodat. Z výtěžku prodeje má dodavatel právo na úhradu svých nákladů spojených s opravou a skladováním  opraveného přístroje, předmětu opravy.

5.Vydání opraveného přístroje: oproti originální příjemce (při ztrátě originální příjemky pouze oproti občanskému průkazu), potvrzení převzetí opraveného přístroje-předmětu opravy pouze na servisním listu. Při výdeji opraveného přístroje je dodavatel povinen vrátit u mimozáruční opravy objednateli na jeho přání díly dle rozpisu materiálu na servisním listu, které byly vyměněny s vyjímkou repasovaných náhradních dílů. Převzetí vyměněných náhradních dílů potvrdí objednatel svým podpisem na servisním listu. Pokud si objednatel díly nepřevezme a servisní list podepíše, rozumí se tím, že požaduje vyměněné díly zlikvidovat a dodavatel je povinen toto zajistit.


6.Příjem oprav: +420 739 515 405, +420 776 288 146